zzun.net

[info.]
2004 여름 / 네트워크 프로그래밍(경북대) / 고석주 교수님
using : C / Linux / TCP/IP / Multi-threads / thread-synchronization(mutex)


[Makefile]
all : zchat_serv zchat_clnt

zchat_serv : zchat_serv.c zchat.h
       gcc -o zchat_serv zchat_serv.c -D_REENTRANT -lpthread

zchat_clnt : zchat_clnt.c zchat.h
       gcc -o zchat_clnt zchat_clnt.c -D_REENTRANT -lpthread


[zchat.h]
/**

Z-Chat Header File

zzun
hello82@unitel.co.kr
http://zzun.net

**/

#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <pthread.h>
#include <string.h>

#define BUFSIZE 100
#define IDSIZE 20
#define CLNT_LIMIT 10


[zchat_serv.c]
/**

Z-Chat SERVER

zzun
hello82@unitel.co.kr
http://zzun.net

**/

#include "zchat.h"

struct clnt_info
{
       int sock;
       char* id;
};

int clnt_count = 0;
struct clnt_info* clients[CLNT_LIMIT];
pthread_mutex_t mutx;

void error_handler( char* msg )
{
       fputs( msg, stderr );
       fputc( '\n', stderr );
       exit(1);
}

void sendtoall_ex( char* msg, int sender, int len )                // send to all except sender
{
       int i;
       char id_msg[BUFSIZE+IDSIZE+3];
       
       pthread_mutex_lock( &mutx );
       for ( i=0; i<clnt_count; i++ )
               if ( clients[i]->sock == sender )
               {
                       sprintf( id_msg, "[%s] %s", clients[i]->id, msg );        // attach sender's id
                       len += strlen(clients[i]->id) + 3;
                       break;
               }
       for ( i=0; i<clnt_count; i++ )
               if ( clients[i]->sock != sender )
                       write( clients[i]->sock, id_msg, len );
       pthread_mutex_unlock( &mutx );
}

void sendtoone( char* msg, int sender, int len )        // usage : /id msg
{
       int i, target_sock, id_len;
       char id_msg[BUFSIZE+IDSIZE+15];
       char target_id[IDSIZE];

       id_len = strchr(msg, ' ') - msg - 1;
       strncpy( target_id, msg+1, id_len );
       target_id[id_len] = 0;
       msg = msg + id_len + 2;                // detach target id

       pthread_mutex_lock( &mutx );
       for ( i=0; i<clnt_count; i++ )
       {
               if ( clients[i]->sock == sender )        // attach sender's id
               {
                       sprintf( id_msg, "[Secret from:%s] %s", clients[i]->id, msg );
                       len += strlen(clients[i]->id) + 15;
               }
               if ( !strcmp(target_id, clients[i]->id) )
                       target_sock = clients[i]->sock;
       }        
       pthread_mutex_unlock( &mutx );

       write( target_sock, id_msg, len );
}

void* clnt_msg_process(void* arg)
{
       int clnt_sock = (int) arg;
       char msg[BUFSIZE];
       int i, len;

       while ( (len=read(clnt_sock, msg, sizeof(msg))) != 0 )
       {
               if ( msg[0] == '/' )
                       sendtoone( msg, clnt_sock, len );        // whisper
               else
                       sendtoall_ex( msg, clnt_sock, len );
       }

       pthread_mutex_lock( &mutx );
       for ( i=0; i<clnt_count; i++)
               if ( clnt_sock == clients[i]->sock )
               {
                       printf( "%s's connection closed.\n", clients[i]->id );
                       free( clients[i]->id );
                       free( clients[i] );
                       for ( ; i<clnt_count-1; i++)
                               clients[i] = clients[i+1];                        
                       break;
               }
       clnt_count--;
       pthread_mutex_unlock( &mutx );        

       close( clnt_sock );
       return 0;
}

int main( int argc, char** argv )
{
       int serv_sock, clnt_sock;
       struct sockaddr_in serv_addr;
       struct sockaddr_in clnt_addr;
       int clnt_addr_size;
       pthread_t thread;

       if ( argc != 2 )
       {
               printf( "Usage : %s <port>\n", argv[0] );
               exit(1);
       }

       if ( pthread_mutex_init(&mutx, NULL) )
               error_handler( "pthread_mutex_init() error" );

       serv_sock = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );

       memset( &serv_addr, 0, sizeof(serv_addr) );
       serv_addr.sin_family = AF_INET;
       serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl( INADDR_ANY );
       serv_addr.sin_port = htons( atoi(argv[1]) );

       if ( bind(serv_sock, (struct sockaddr*) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) )
               error_handler( "bind() error" );

       if ( listen(serv_sock, CLNT_LIMIT) )
               error_handler( "listen() error" );

       while (1)
       {
               clnt_addr_size = sizeof(clnt_addr);
               clnt_sock = accept( serv_sock, (struct sockaddr*) &clnt_addr, &clnt_addr_size );

               pthread_mutex_lock( &mutx );
               clients[clnt_count] = (struct clnt_info*) malloc( sizeof(struct clnt_info) );
               clients[clnt_count]->id = (char*) malloc( IDSIZE );
               clients[clnt_count]->sock = clnt_sock;
               read( clnt_sock, clients[clnt_count++]->id, IDSIZE );        // recv clnt's id
               pthread_mutex_unlock( &mutx );

               pthread_create( &thread, NULL, clnt_msg_process, (void*)clnt_sock );
               printf( "new client connected : %s\n", clients[clnt_count-1]->id );
       }

       return 0;
}


[zchat_clnt.c]
/**

Z-Chat CLIENT

zzun
hello82@unitel.co.kr
http://zzun.net

**/

#include "zchat.h"

void error_handler( char* err_msg )
{
       fputs( err_msg, stderr );
       fputc( '\n', stderr );
       exit(1);
}

void* send_msg( void* arg )
{
       char msg[BUFSIZE];

       int sock = (int) arg;        
       while (1)
       {
               fgets( msg, BUFSIZE, stdin );
               if ( !strcmp(msg, "q\n") )
               {
                       close( sock );
                       exit(0);
               }
               write( sock, msg, strlen(msg) );
       }
}

void* recv_msg( void* arg )
{
       int sock = (int) arg;
       char recieved[BUFSIZE+IDSIZE+15];
       int len;

       while (1)
       {
               len = read( sock, recieved, BUFSIZE+IDSIZE+14 );
               if ( len == -1 )
                       return (void*)1;
               recieved[len] = 0;
               fputs( recieved, stdout );
       }
}

int main( int argc, char** argv )
{
       int sock;
       struct sockaddr_in serv_addr;
       pthread_t send_thrd, recv_thrd;
       void* thr_rtn_val;
       char id[IDSIZE];

       if ( argc != 4 )
       {
               printf( "Usage : %s <IP> <port> <ID>\n", argv[0] );
               exit(1);
       }

       sprintf( id, "%s", argv[3] );

       sock = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
       if ( sock == -1 )
               error_handler( "socket() error" );

       memset( &serv_addr, 0, sizeof(serv_addr) );
       serv_addr.sin_family = AF_INET;
       serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr( argv[1] );
       serv_addr.sin_port = htons( atoi(argv[2]) );

       if ( connect(sock, (struct sockaddr*) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1 )
               error_handler( "connect() error" );

       write( sock, id, sizeof(id) );        // send my id

       pthread_create( &send_thrd, NULL, send_msg, (void*) sock );
       pthread_create( &recv_thrd, NULL, recv_msg, (void*) sock );

       pthread_join( send_thrd, &thr_rtn_val );
       pthread_join( recv_thrd, &thr_rtn_val );        // wait until threads die

       close( sock );
       return 0;
}

'IT > 소스코드' 카테고리의 다른 글

[C/linux] Z-Chat (TCP/IP Chat Program)  (0) 2004.07.12
[C/linux] TCP/IP 가위바위보 게임 (Concurrent Server Version)  (0) 2004.07.07
Intersecting Circles  (2) 2004.06.15
[C++] Orchard Trees  (0) 2004.06.04
[C++] Maximum Sum (upgrade)  (2) 2004.05.18
[C++] Maximum Sum  (0) 2004.05.10

Comment +0

멀티

일상2004.06.20 02:37


참 오랜만에 쓰는 말이다. 멀티.

1학년때... 벌써 3년전이네 (세월 참 빠르다-_-)
MSN을 정말 열심히 하던 시절
여러 창을 띄워놓고 채팅하는걸
멀티라고 했었다.
그때엔...
상대방이 내가 여러명과 말하고 있다는걸 못느낄 정도로
채팅의 달인-_-이었는데

아까 오랜만에 3명이 동시에 말걸어서
막 채팅하다보니
손이 못따라가더라-_-
그래서 억지로..
미안하지만 한명과의 대화를 중단했다.

예전과 다른 점이라면...
예전엔 여자 셋과의 대화였는데
오늘은 남자 셋과의 대화였다는거 정도-_-

뭐 어차피 채팅이라는게..
대인관계에 도움을 주는 일이고
또 하다보면 재밌으니깐.. 좋은거라고 생각하는데
직접 내 입과 귀로 하는 대화가 아니라
키보드와 모니터로 하는 대화라서..
안 좋은 점도 있는 것 같다.

요즘 채팅을 잘 안하는 이유랄까?
역시 마주보고 하는 대화가 제일이라는 생각.

'일상' 카테고리의 다른 글

피곤한 나날들...  (1) 2004.06.24
파리의 연인 / 이상형  (1) 2004.06.21
멀티  (1) 2004.06.20
스케쥴  (0) 2004.06.18
6시  (0) 2004.06.16
입영통지서  (0) 2004.06.15

Comment +1


티스토리 툴바